تسلیت!!!

:: تسلیت!!!

بازگشت همه به اوست

همکار ارجمند جناب آقای طهمورث علی پور

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و سایر

اخوان و منسوبین تسلیت و تعزیت

عرض نموده و از خداوند منان علو درجات برای آن فقید سعید و صبر و

شکیبایی برای همه بازماندگان از

خداوند منان مسئلت داریم .

مارانیز در غم خود شریک بدانید .

منبع : دبیرستان غیر دولتی جهشتسلیت!!!
برچسب ها : خداوند منان

تسلیت!!!

:: تسلیت!!!

بازگشت همه به اوست

همکار ارجمند جناب آقای طهمورث علی پور

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و سایر

اخوان و منسوبین تسلیت و تعزیت

عرض نموده و از خداوند منان علو درجات برای آفقید سعید و صبر و

شکیبایی برای همه بازماندگان از

خداوند منان مسئلت داریم .

مارانیز در غم خود شریک بدانید .

منبع : دبیرستان غیر دولتی جهشتسلیت!!!
برچسب ها : خداوند منان